لیست آزمایش ها


برای جستجو آزمایش مورد نظر ، حرف اول آزمایش خود را در جدول انتخاب کنید (به طور مثال برای آزمایش  Sodium  حرف  S  را انتخاب کنید)

نکته : مقادیر نرمال رنج و محدوده مرجع شماری از تست ها با عوض شدن کیت ها و روش های آزمایشگاهی ممکن است تغییر کند و با توجه به این امر ملاک تشخیص مقادیر گزارش شده در برگه جواب بیمار میباشد.هرچند

ما سعی میکنیم مقادیر گزارش شده در این صفحه سریعا بروز رسانی شود.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z